خدمات مشاوره

  • معماری و شهرسازی
  • نظارت و نظارت عالیه
  • کنترل پروژه
  • تاسیسات شهری
  • سازه و مقاوم سازی
  • واحد تاسیسات
  • امکان سنجی و مطالعات اولیه
  • واحد بازرگانی
  • واحد بازرسی فنی
  • واحد تحقیقات و توسعه (R&D)