صلاحیت ها

  • پایــــه سه تخصص مقاوم سازی با تعداد ۴ کار مجاز
  • پایــــه ســـه تخصـــص تاسیسات، برق و مکانیک با تعداد ۴ کار مجاز
  • پایــــه یک تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی با تعداد ۶ کار مجاز
  • پایه سه تخصص ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی با تعداد ۴ کار مجاز
  • پایه سه تخصص شهرسازی با تعداد ۴ کار مجاز

گواهینامه ها