• کارفرما:
    وزارن علوم-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز؛ آذرشهر. 4 طبقه، زیربنای 8000 مترمربع، سازه بتنی
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷