• کارفرما:
    بخش خصوصی
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، جاده تهران. زیربنای 16000 مترمربع
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷