• کارفرما:
    شهرداری منطقه 1 تبریز
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز. مساحت 136700 مترمربع
  • تاریخ:
    ۰۸/۱۲/۱۳۹۷