• کارفرما:
    اداره کل تربیت بدنی استان آ.شرقی
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، خیابان منظریه. مجوعه چند منظوره ورزشی، زیربنای 3500 مترمربع
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷