• کارفرما:
    شرکت تهران دومان
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، کوی ولیعصر. یک بلوک،16 طبقه، 96 واحد، زیربنای کل 21000مترمربع.
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷