• کارفرما:
    سازمان قطار شهری تبریز و حومه
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز.پل مکانیزه ایستگاه 6 قطار شهری تبریز، سازه فولادی
  • تاریخ:
    ۰۸/۱۲/۱۳۹۷