اعضاء هیات مدیره

عضو هیات مدیره و معاونت بازرگانی

مهندس آلتون علیزاده

کارشناس عمران و حضور در مهندسان مشاور ساختارسنج آذر از سال ۱۳۷۶
نایب رئیس هیات مدیره و معاونت نظارت

مهندس مهدی یوسف زاده

کارشناس عمران و حضور در مهندسان مشاور ساختارسنج آذر از سال ۱۳۷۶
رئیس هیات مدیره و جانشین مدیر عامل

مهندس رضا طراحی

کارشناس ارشد سازه و حضور در مهندسان مشاور ساختارسنج آذر از سال ۱۳۷۶
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

دکتر علاء الدین بهروش

دکترای عمران سازه و حضور در مهندسان مشاور ساختارسنج آذر از سال۱۳۷۶