معاونتها

kheir-naghsh
کارشناس عمران
moshashae
معاونت مالی اداری

سعید مشعشعی

کارشناس ارشد مالی
bayramnejad2
معاونت طراحی و سیستم ها

مهندس مسعود بایرام نژاد

کارشناس ارشد سازه
alton2
معاونت ستادی و بازرگانی

مهندس آلتون علیزاده حصار

کارشناس عمران و کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری